Toxicita 24

Kontinuální měření toxicity.

BEWS [biological early-warning systems] biologické systémy včasného varování

Kontinuální monitoring biologické jakosti vod resp. kontinuální detekce toxické kontaminace vzniklé ad hoc na vodních plochách, vodotečích, v rozvodech pitné vody apod.

Přehled zajímavých zdrojů na téma toxicita: ekotechnika.com/toxicita najdete zde odkazy na zajímavé odborné články, audio a video.

Stávající české zákonodárství řeší problematiku toxicity výhradně staticky. Ukládá ve vztahu k zemědělských chemikáliím a rostlinným přípravkům, chemickým látkám obecně a k odpadům posoudit jejich toxicitu, resp. ekotoxicitu a to určenými, velmi zdlouhavými postupy jejichž výsledkem je údaj o tom, zda zkoumaný vzorek vykazuje známky toxicity či nikoli. Zcela pominuta je nezbytnost permanentní, kontinuální detekce toxické kontaminace vzniklé ad hoc na vodních plochách, vodotečích, v rozvodech pitné vody a pod.

O tom, že došlo k toxické kontaminaci povrchových vod se dozvídáme velmi často až na základě fatálních symptomů jako je silný zápach, nezvyklé zbarvení, pěna na hladině, nebo plovoucí mrtvé ryby. Alternativou jsou viditelně unikající znečišťující látky, nebo výrobní technologií podmíněná signalizace průmyslové havárie. V posledním případě se můžeme dozvědět o zamoření jedy také z telefonátu teroristy.

Velká řada ekologických havárí registrovaná i s několikadenním zpožděním jen v posledních létech je toho dokladem. Viz Bečva - měřící přístroj, který ji mohl ochránit

Právě pro účely kontinuálního monitoringu biologické jakosti vod resp. kontinuálního sledování toxicity nabízíme systémy pracující s normovanými detekčními organismy :

Detekce toxinů ...

Produkty v kategorii: Toxicita

24 položek celkem