AlgaeOnlineAnalyser

Značka: bbe Moldaenke

Monitoring řas 24/7

Online kontinuální monitoring koncentrace chlorofylu-a, rozlišení sinic a ostatních tříd řas vč. stanovení jejich koncentrace a fotosyntetické aktivity na principu fluorometrie.

Online detekce koncentrace chlorofylu, tříd řas a fotosyntetické aktivity.

Zařízení bbe AlgaeOnlineAnalyser je rozmístěno v měřicích stanicích a laboratořích, v nichž je požadováno online měření kvality vody pro řeky, nádrže, přehrady a jezera, jakož i pro výrobu pitné vody. Přístroj působí díky své rychlé analýze koncentrací chlorofylu. Koncentrace chlorofylu, určení až 5 tříd řas a jejich koncetrací, koncentrace Žlutých látek (CDOM), transmise (propusnost při jednotlivých vlnových délkách) a popřípadě fotosyntetická aktivita (GENTY parametr) se určují současně.

Detekce různých tříd řas pomocí excitace barevnými LED diodami odlišuje tento měřicí přístroj od jeho konkurentů. Součástí analýzy je měření žlutých látek (CDOM/fDOM), které upravuje výpočet celkového obsahu chlorofylu. Integrovaná čisticí jednotka chrání před problémy s růstem při dlouhodobém měření.

A to vše online, kontinuálně, rychle, bez nutnosti předúpravy vzorku s integrovaným samočistícím systémem pro dlouhodobá měření bez nutnosti časté údržby.

Všechny naměřené údaje přehledně
| Všechny naměřené údaje přehledně

Získávejte a zaznamenávejte online a archivujte následující parametry vody:

 • Celkový chlorofyl [µg chl-a/l]
 • Koncentrace zelených řas [µg chl-a/l]
 • Koncentrace sinic [µg chl-a/l]
 • Koncentrace hnědých řas (rozsivky, obrněnky,..) [µg chl-a/l]
 • Koncentrace kryptomonád / skrytěnky [µg chl-a/l]
 • a dalších druhů definovaných uživatelem (např. Planktothrix rubescens) [µg chl-a/l]
 • Žluté látky (fDOM)
 • Transmitance (při 5 vlnových délkách)
 • Teplota vody
 • Fotosyntetická aktivita (parametr podle Gentyho) (volitelné)

Chcete online odhalit možnou lýzu buněk sinic a tím na možné uvolnění cyanotoxinů a látek ovlivňujících chuť a zápach vody? Tak by Vás mohl zajímat nový unikátní přístroj PhycoSens. Podobné vlastnosti jako bbe AlgaeOnlineAnalyzer plus navíc stanovení volného fykocyaninu.

Vlastní fingerprinty

Díky dostupné uživatelské kalibraci lze přidat např. Planktothrix rubescens. Pak můžete porovnat Vaše laboratorní microskopické kvantidikace s daty z kontinálního monitoringu.

Vlastní fingerprint Planktothrix rubescens: online data vs mikroskopická kvantifikace
| Vlastní fingerprint Planktothrix rubescens: online data vs mikroskopická kvantifikace

Princip měření

Fluorescence řas prostřednictvím excitace viditelným světlem závisí hlavně na chlorofylu-a, společném pigmentu ve světě rostlin. Přítomnost dalších pigmentů indikuje různé třídy řas. Interakce těchto různých pigmentů s chlorofyl-a vede ke speciálnímu excitačnímu spektru pro třídy taxonomických řas.

Zvláštní vzory této fluorescence řas - tzv. Otisky prstů - se používají v fluorometrech bbe pro kvalifikaci různých tříd řas. Zdrojem světla pro excitaci jsou LED s vybranými vlnovými délkami. Otisky prstů čtyř tříd řas a pro žluté látky jsou v nástroji předem definovány. Mohou se však také definovat otisky prstů specifické pro uživatele.

Fyziologická výkonnost řas (aktivita řas) při fotosyntéze se určuje exitací pomocí doplňkového osvětlení z pozadí. Výsledná proměnlivá fluorescence umožňuje výpočet aktivity řas udávané jako parametr Genty. Tento Gentyho parametr představuje kvantový výtěžek a je také vyjádřením vitality řas.

Unikátní metoda fluorometrie od bbe Moldaenke

Funkce a informace

Výhody

 • rychlé a jednoduché stanovení chlorofylu pomocí analýzy tříd řas
 • stanovení fotosyntetické aktivity řas
 • bezúdržbový
 • jednoduché ovládání
 • automatická koreckce zákalu
 • různé možnosti komunikace i pro průmyslové aplikace:
 • až 8 výstražných výstupů (bezpotenciálové kontakty)
 • až 16 analogových výstupů (4-20mA)
 • sériové rozhraní pro přenos dat
 • Ethernet - přístup k datům z externího počítače
 • Konektor USB pro přenos dat
 • volitelný konektor ModBus
 • přímé měření bez přípravy vzorku filtrací, zředěním
 • integrovaná čisticí jednotka snižuje údržbu na minimum
 • dotykové obrazovky
 • Ovládání PC pomocí softwaru bbe AOA
 • měření teploty vody
 • Rozšíření pro AlgaeOnlineAnalyser
 • Regulovaný přítok vzorku vody zvyšuje všestrannost zařízení AlgaeOnlineAnalyser: ventil spíná alternativně mezi dvěma trubkami zařízení AlgaeOnlineAnalyser. Doba cyklu je řízena softwarem AOA. Tato nová funkce umožňuje uživateli odebírat vzorky vody z různých hloubek nebo míst a měří řasy chlorofyl online ve vysoké frekvenci. Záznamy umožňují uživateli vyvodit závěry o úspěchu měření, aby se snížily nebo zvýšily mikroorganismy v procesní vodě, v chladící vodě nebo v kultuře.

Aplikace

 • analýza a hodnocení vodních toků
 • posouzení vlivů na životní prostředí
 • monitorování nátoku
 • chemické analýzy
 • odsolovací zařízení
 • monitorování přehrad
 • monitorování chladicí a výrobní vody
 • limnologické práce
 • výzkum a vzdělávání

Software

Databázový software slouží k záznamu a analýze dat. Nejdůležitější funkce jsou ...

 • úsporu dat a parametrů kdykoliv
 • grafické zobrazení všech naměřených hodnot
 • on-line zobrazení v síti LAN
 • kalibrace přístroje
 • parametrizace měření
 • export dat do EXCEL a textových souborů
 • tisková funkce
 • následné kalibrace tříd řas