Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, po dohodě s Ministerstvem životního prostředí koncem ledna 2021 zahájil pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky Bečvy. Cílem je zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění, situovaných v daném úseku toku. V případě zaznamenání významného snížení jakosti povrchových vod pak bude využit expertní systém NAVAROSO k detekci jeho možných příčin. Výsledky sledování jsou uváděny v samostatných složkách.

Adresa webových stránek věnovaná tomuto projektu: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/becva/

Výzkumný ústav vodohospodářský zmiňuje využití měřícího systému bbe Moldaenke DaphTox II:

Pro sledování kontinuální sledování havarijního znečištění se využívá přístroj DaphTox II. V něm se pro vyhodnocování biologické jakosti vod používá sledování změn chování monitorovacích organismů, kterými jsou perloočky. Pohyb organismů v měřící cele kontinuálně snímá kamera. Změny chování jsou průběžně vyhodnocovány integrovaným počítačem.

Výzkumný ústav vodohospodářský také provádí ruční odběry vzorků ve vybraných profilech v dané části řeky Bečvy pro sledování vlivu možných zdrojů znečištění na jakost povrchových vod na základě vybraných ukazatelů, jako jsou:

  • pH,
  • konduktivita,
  • chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr),
  • kovy – nikl, měď, zinek (nefiltrovaný vzorek),
  • kyanidy celkové,
  • fenoly,
  • a stanovení ekotoxicity (toho času laboratorní stanovení)

Průběžně doplňované výsledky měření jakosti vody jsou dostupné zde: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/becva/defa...

Dále se VÚV věnuje tomto tématu v článku zde: https://www.vuv.cz/becva/o-tematu-20/