Rozsah studie: „Rychlé stanovení obsahu vody v štěpkách“

Výkyvy v obsahu vody v štěpkách představují výzvu pro výrobce paliv, obchodníky s pohonnými hmotami a pro provozovatele kotlů na spalování štěpky. Přesné a rychlé stanovení obsahu vody je zásadní na mnoha rozhraních při výrobě a distribuci paliva.

Jako standardní metoda se obvykle používá stanovení obsahu vody sušením paliv v sušárně podle DIN EN ISO 18134-2. Tato metoda je velmi přesná, ale časově náročná a náročná na práci. Nově vyvinuté gravimetrické nebo elektrické metody měření by mohly být užitečnými alternativami pro rychlé a přesné stanovení obsahu vody. TFZ zpráva 52 se proto zaměřuje na ověření přesnosti metod rychlého stanovení obsahu vody v štěpkách. Testovány byly jak ručně ovládaná měřicí zařízení, s možností použití v terénu, a také přístroje pro stanovení in-line určené k měření v nepřetržitém toku materiálu. Výsledky zprávy byly zahrnuty do vývoje certifikačního programu pro štěpky ENplus.

Výsledek: Online rychlé stanovení obsahu vody v štěpkách

Studie byla rozdělena do dvou hlavních částí. V první byly analyzovány manuální přenosné vlhkoměry (ruční vlhkoměry a laboratorní vlhkoměry) pro stanovení obsahu vody ve štěpkách. V druhé pak byla testována zařízení pro online měření vlhkosti, tzv. procesní měření vlhkosti nebo inline systémy pro měření vlhkosti.

Výsledek kategorie „online rychlé stanovení obsahu vody v štěpkách“ je stručně shrnut níže.

Testované materiály:

  • štěpka z kulatiny pro energetické účely
  • lasní štěpka ze zbytků z lesa

Testované senzory vlhkosti:

  • Komponenty ACO Automation: Senzor vlhkosti AMMS-0-1-2-0 (měření vlhkosti kapacitní vysokofrekvenční metodou)
  • Schaller GmbH: Vlhkoměr Senzor vlhkosti BLO (elektrická vodivost)
  • Franz Ludwig GmbH: FL-Digi Smart (mikrovlnné měření vlhkosti)
  • SWR Engineering Messtechnik GmbH: Senzor vlhkosti M-Sens 2 (měření vlhkosti)

Experimentální uspořádání:

Experimentální uspořádání (a) zkoumané druhy štěpky: štěpky z lesního zbytkového dřeva (popředí) a energetické protokoly (pozadí), (b) měřicí kanál naplněný dřevní štěpkou, (c) montáž senzorů v měřicím kanálu, (d) uzavřený měřicí kanál s pístem a (e) schematická nákres experimentu

Experimentální uspořádání "Rychlého stanovení obsahu vody ve štěpkách" TFZ Straubing
| Experimentální uspořádání "Rychlého stanovení obsahu vody ve štěpkách" TFZ Straubing

Vyhodnocení online metod měření vlhkosti pro štěpky:

Studie TFZ ukazuje, že přesnost měřicích přístrojů závisí na měřeném množství vody a měřeném rozsahu. "Nejvyšší přesnost měření ve studii zde představené byl senzor AMMS-0-1-2-0 (kulatina pro energetické účely) a humimetr BLO (lesní zbytkové dřevo)." Výzkumný tým poznamenal, že „kromě velkého počtu opakovaní měření, je pro získání dobrého výsledku online měření klíčová řádná kalibrace. A doporučuje se kalibrace specifická pro daný materiál.“ Tým TFZ Straubig dale dodává, že „pokud je provedeno velké množství měření, mohou být zařízení dokonce použita pro účely fakturace za předpokladu, že jsou jednotlivé šarže v toku materiálu jasně definovaná-oddělená. Tato zařízení jsou vhodná zejména pro regulaci řízení spalování kotlů.

Podrobná zpráva o TFZ Straubing - „Rychlé stanovení obsahu vody v štěpkách“ Theresa Mendel, Dr. Daniel Kuptz, Andreas Überreiter a Dr. Hans Hartmann. Zpráva je v německém jazyce, v anglickém jazyce je k dispozici shrnutí průzkumu (strana 73&endash;74).

Studii financovalo Spolkové ministerstvo potravin a zemědělství (BMEL). Financování poskytla Agentura pro obnovitelné zdroje (FNR).

Důležité tipy, zkušenosti a příklady použití pro instalaci nebo integraci měření vlhkosti materiálu do výrobního procesu najdete v části Integrace měření vlhkosti biomasy ve výrobním procesu!

Zdroj: ACO News: Moisture content woodchips - survey TFZ Straubing